Modellflugsportverein Nordpfalz e.V.

Die inoffizielle Website über den Modellflugsportverein Rockenhausen

Gyrocopter

Erstflug Durafly Auto G2 Gyrocopter


Erstflug Durafly Auto G2 GyrocopterDurafly Auto G2 Gyrocopter auf dem Modellflugplatz des MFSV-Nordpfalz e.V.
Deutscher Modellfliegerverband Rheinland-Pfalz Donnersbergkreis Rockenhausen

Home Pfeil

Videos

Durafly Auto G2 Gyrocopter